Spracovanie osobných údajov

Naša spoločnosť zaväzuje chrániť súkromie nielen našich zákazníkov, ale aj návštevníkov našej webovej stránky. Spoločnosť MOJA print s. r. o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojaprint.sk so sídlom (korešpodenčná adresa):

  Karpatské námestie 10A
Bratislava – mestská časť Rača 831 06

email: mojaprint@mojaprint.sk

tel.kontakt: +421 905 406 098

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel  Sro, vložka 131472/B, (ďalej len spoločnosť)

prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so Zákonom o ochrane OU a v rámci Obchodných podmienok spoločnosti.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na aj na účel vybavenie reklamácie prípadne ďalšej e-mailovej komunikácie týkajúcej sa predaja. Ide o osobné údaje ako meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná príp. doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail.

Pri návšteve našej webovej stránky Vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies, ktoré nám dávajú prehľad o požívaní našej webovej stránky a poskytovaných služieb. Ide o údaje týkajúce sa overovania a identifikácie pri návštev našich webových stránok, analýzy výkonnosti a ukladanie preferencií ako IP adresy, geografickej polohy, operačného systému, dĺžky a frekvencie návštev, navigácie a webového prehliadača. Používanie cookies súborov neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje. Zdrojom týchto údajov je Google Analytics a právnym základom je Váš súhlas a tieto údaje slúžia výlučne na zlepšovanie našich služieb. V prípade, že Vám prehliadač neumožňuje odmietnuť prijímanie cookies súborov, je možné získať ďalšie informácie o blokovaní týchto súborov prostredníctvom odkazov:

– pri používanie prehliadača Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

– pri používanie prehliadača Internet Explorer

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– pri používaní prehliadača Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

-pri používaní prehliadača Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Cookie súbory sa používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre používateľov relevantné, na vylepšovanie prehľadov výkonnosti kampaní v rámci sociálnych sietí Google+,
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedI..

Môžeme spracovávať  pre účely našich služieb aj údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom zasielania upozornení alebo newslettrov. Dáta korešpodencie môžu obsahovať komunikačné údaje a ďalšie oznamovacie príp. kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli. Právnym základom tohto spracovania je samozrejme Váš súhlas. Účelom a právnym základom na účely propagácie stránky sú aj fotografie osôb, ktoré vystavujú predávaný tovar.

Predávajúci poskytne osobné údaje kupujúceho príjemcom, ktorým je povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia a sprostredkovateľom dopravy podľa záujmu a výberu kupujúceho ako napr. Slovenská pošta a kuriérska spoločnosť. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak je to nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov v súdnom, mimosúdnom alebo správnom konaní. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Kupujúci ako dotknutá osoba vyhlasuje, že jeho vek je nad 16 rokov. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť. Poskytnutie ďalších iniciatívnych údajov kupujúcim nad rámec požadovaných údajov, nemá právny základ a budú predávajúcim nespracované a zlikvidované.  Kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na účely vybavenia reklamácie, ich neposkytnutie, môže mať za následok nevybavenie reklamácie. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 3 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu ak zákon neustanovuje inak napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, daňové zákony (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, právo od spoločnosti MOJA print s.r.o. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore platnými predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte správcovi osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: mojaprint@mojaprint.sk.