Všeobecné obchodné podmienky

 


Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou:

MOJA print s.r.o.
IČO: 51 946 378
DIČ: 2120852481

So sídlom:
Karpatské námestie 10A
Bratislava – mestská časť Rača 831 06

Adresa na vrátenie tovaru:
Ulica Hlavná 22
919 34 Biely Kostol

Kontaktné údaje:
email: mojaprint@mojaprint.sk
tel.kontakt: +421 903 352 002
www.mojaprint.sk

(ďalej len „predávajúci“)

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131472/B.

 1. Tieto všeobecne obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho MOJA print s.r.o. a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.mojaprint.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Iné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Používaním webového rozhrania internetového obchodu spoločnosti MOJA print s.r.o. a potvrdením záväznej objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecne obchodnými podmienkami.

 

II.

Informácie o tovare

 1. Informácie o tovare, druhu tlače, vrátane cien jednotlivých druhov tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu.
 2. Súčasťou informácií o tovare sú aj informácie o jeho ošetrovaní.
 3. Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 4. Kupujúci má možnosť vybrať si na potlač tovaru spoločnosti MOJA print s.r.o. aj vlastný motív. Podmienkou je aby bol dodaný súbor v zodpovedajúcej kvalite. Za obsah súboru určeného na potlač zodpovedá kupujúci. Bližšie informácie sú uvedené na stránke spoločnosti.
 5. Tovar je balený v plastových uzavretých vreckách, tak aby neprišlo počas prepravy k jeho znehodnoteniu.

 

       III.

    Informácie  a cenách

 1. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. V internetovom obchode sú zverejnené ceny vrátane nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto ceny platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru sú možné len po dohode s predávajúcim. Pri objednávke tovaru nad 40 EUR je doprava zdarma.
 4. Konečná cena objednávky sa zobrazuje vždy v objednávkovom formulári pred jej záväzným odoslaním.
 5. Naša spoločnosť nie je platcom DPH.

 

IV.

Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy)

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára a jeho odoslania predávajúcemu. Údaje v objednávke je povinný kupujúci vyplniť úplne, správne a riadne inak je objednávka neplatná.
 2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 3. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára nasledovne:
 • pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar v určenej farbe, veľkosti a modeli, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia,
 • vybraný objednaný tovar je priebežne ukladaný v nákupnom košíku,
 • kupujúci má v priebehu nákupu možnosť zmeniť svoj výber, objednať ďalší tovar a kontrolovať si priebežne cenu nákupu vrátane cien jednotlivých položiek, prípadne zrušiť nákup,
 • pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 • bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 1. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. pred prevzatím tovaru. To však neplatí pre tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 2. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 3. Každá objednávka je evidovaná v účtovnom systéme a ku každej objednávke bude vystavený daňový doklad.

 

V.

Platobné podmienky

 

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru od našej spoločnosti podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č . SK2011000000002944061694, vedený v Tatra banke (ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky).
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Besteron,
 • elektronickým prevodom cez VIAMO (bližšie informácie sú dostupné na https://www.viamo.sk/sk/faq/#answer3 )
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajných miestach Zásielkovne.
 1. Platba v hotovosti je možná iba v mene EUR.
 2. Bezhotovostný prevod platbou vopred je podmienkou pri objednávkach zo zahraničia s doručením mimo územia Slovenskej republiky.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Na účely evidencie tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pri platbe v hotovosti pokladničný doklad.

 

VI.

Dodacie podmienky

 

 1. Tovar je kupujúcemu dodaný na základe jeho voľby v procese objednávania:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom služieb Slovenskej pošty ,a.s., alebo kuriérom Slovenskej pošty, a.s.,
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil (viac info na https://www.zasielkovna.sk/),
 • osobným odberom po dohode vopred na dohodnutom mieste (zaplatením v hotovosti),
 1. Spoločnosť MOJA print s.r.o. dodáva kupujúcemu objednaný tovar spravidla do 3 až 6 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti od časovej náročnosti výrobného procesu a kapacitných možností. Spoločnosť MOJA print s.r.o. je povinná dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe inej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Pre dodržanie dodacích lehôt predávajúcim je určujúci deň odoslania (odovzdanie tovaru na prepravu Slovenskej pošte, a.s., alebo zmluvnému dopravcovi a pod.) tovaru kupujúcemu, predávajúci si teda splní svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej dodacej lehote kupujúcemu týmto dňom, t.j. dňom odoslania tovaru kupujúcemu.
 4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý bol vyrobený na základe jeho individuálnych požiadaviek ako napr. vlastný motív, potlač na textílie dodané zákazníkom, je spoločnosť MOJA print s.r.o. oprávnená požadovať od kupujúceho aj náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov a ušlého zisku.
 6. Po spracovaní objednávky predávajúcim dostane kupujúci e-mail a sms notifikáciu o dostupnosti tovaru.
 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 9. V prípade osobného odberu neuskutočneného do 6 pracovných dní, ktorý nebol uhradený vopred bude objednávka automaticky stornovaná. V prípade nutnosti predĺženia rezervácie objednávky môže kupujúci kontaktovať našu spoločnosť e-mailom alebo telefonicky.
 10. Mimo územia Slovenskej republiky bude objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty v rámci aktuálneho cenníka v závislosti od krajiny, rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru (https://www.posta.sk/sluzby/balik-svet).
 11. V prípade, že tovar alebo oznámenie nebolo kupujúcemu doručené v stanovenej dodacej lehote je oprávnený kupujúci kontaktovať našu spoločnosť na tel. č. +421 903 352 002 , alebo svoju dodaciu poštu.
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

                 

VII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Nakupovať prostredníctvom internetového obchodu môžete s registráciou alebo prostredníctvom internetovej objednávky. Poskytnutie Vašich osobných údajov na vybavenie objednávky a doručenie tovaru je dobrovoľné a pre nás je ochrana súkromia zákazníkov záväzná. Bližšie informácie k tejto problematike podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sú dostupné v samostatnej časti nášho internetového obchodu na stránke www.mojaprint.sk.

 

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy u dodávky tovaru, ktorý mu bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy dostupnom na stránke www.mojaprint.sk a súčasne o zaslaní odstúpenia upovedomí predávajúceho na jeho e-mailovú adresu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie písomnosti elektronickou cestou na e-mailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou MOJA print s. r. o. . Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou MOJA print s. r. o.
 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare si predávajúci môže uplatniť súdnou cestou.
 11. Odoslaný tovar nesmie byť kupujúcim vrátený na dobierku, pretože takáto zásielka nebude predávajúcim prebratá.
 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru, alebo ak kupujúci požaduje potlačiť vlastný vzor, ku ktorému nemá príslušné povolenie, a ktorý porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

IX.

Práva z vadného plnenia

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali alebo výrobca popísal,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Na ponúkaný tovar je záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci musí predávajúcemu prípadné vady tovaru alebo služby vytknúť písomne. Reklamácia urobená ústne vyžaduje k svojej účinnosti písomné potvrdenie, inak sa na ňu nebude prihliadať.
 3. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá je priložená pri každej zásielke.
 4. Reklamácia nie je opodstatnená za vady spôsobené opotrebením tovaru, alebo jeho obvyklým užívaním.
 5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho prípadnú vadu tovaru sám odstrániť alebo nechať odstrániť treťou osobou. V prípade neodborného odstránenia vady tovaru všetky záruky predávajúceho zanikajú.
 2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu poštou na adresu ulica Hlavná 22, 919 34 Biely Kostol. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil nesprávnym používaním, alebo ošetrovaním. Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny predávajúceho k ošetrovaniu textílií dostupné na internetovej stránke https://www.mojaprint.sk/osetrovanie-textilu/ , prehlasuje, že bol prostredníctvom tejto stránky (symboly pre údržbu a ošetrovanie textílií) dôkladne oboznámený o spôsobe, údržbe objednávaného tovaru.
 6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, prípadne opravou, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

 

X.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu po vzájomnej dohode doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

XI.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Spoločnosť MOJA print s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecne obchodných podmienok umiestnením na internetovej stránke www.mojaprint.sk.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný protokol.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2019.